Vedtægt for Fladså Svømmeklub, forening i Næstved Kommune

§ 1 Foreningens navn og hjemsted.
Stk. 1.  Foreningens navn er Fladså Svømmeklub
Stk. 2.  Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2 Formål.
Stk. 1.  Foreningens formål er at udbrede interessen for svømning gennem undervisning og andre aktiviteter i vand.       

§ 3 Medlemskreds.
Stk. 1.  Enhver person, som tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem.
Stk. 2.  Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside.
Stk. 3.  Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til svømmeklubben med virkning fra udgangen af en kontingentperiode.
Stk. 4.  Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fast kontingent. Bestyrelsen beslutter hvornår og hvordan kontingentet opkræves.


§ 4 Generalforsamlingen.
Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.  Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i juni måned skal indvarsles 14 dage forud i ugepressen.
Stk. 3.  Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4.  Valgbare er medlemmer over 18 år.

Stk. 5.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af budget.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Bestyrelsen vælges således:
a. Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant.
b. Ulige år: 4 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant
6. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant.
7. Eventuelt.


Stk. 6.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kundskab.
Stk. 2.  Indkaldelse og frist sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 6 Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1.  Bestyrelsens opgaver er, under ansvar over for generalforsamlingen, at:
• tilrettelægge foreningens aktiviteter og fordele arbejdsopgaver
• træffe afgørelser
• administrere foreningens økonomiske midler
Stk. 2.  Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege det nødvendige antal personer, der skønnes nødvendige til klubbens funktioner. De udpegede personer er ansvarlige over for bestyrelsen og generalforsamlingen.
Stk. 3.  Kassereren er den ansvarlige for økonomien indenfor de af bestyrelsen afstukne rammer, og er tillige afdelingens kontakt til Næstved Kommune. Kasseren er på valg i ulige år.
Stk. 4.  Såfremt der måtte vise sig behov for en omgruppering af bestyrelsen, midt i en periode, så kan dette lade sig gøre ved en forhandling på et bestyrelsesmøde.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1.  Foreningens regnskabsår er 1.juni – 31.maj.
Stk. 2.  Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
Stk. 3.  Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4.  Regnskabet revideres af de valgte revisorer.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse.
Stk. 1.  Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af kasseren. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningens af den samlede bestyrelse.
Stk. 2.  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer.
Stk. 1.  Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

§ 10 Opløsning.
Stk. 1. Ophør af klubben kan vedtages på den ordinære generalforsamling. Efter vedtagelse af ophør skal den endelige beslutning vedtages på en ekstraordinær generalforsamling senest 8 uger efter den ordinære generalforsamlings afholdelse.
Stk. 2. Ved klubbens ophør vedtager bestyrelsen, hvordan klubbens midler og rekvisitter kan anvendes til gavn for idrætten i det ”gamle Fladså”.

§ 11 Datering.
Stk. 1.  Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14-06-2017 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 14-06-2017.

Dorthe Vistisen, Kasserer
Martin Mundus, Dirigent ved generalforsamlingen 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle